TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

  • Novinky v daňovém přiznání 2014

Novinky v daňovém přiznání 2014

Podat daňové přiznání musí:

V březnu 2014 má nově povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu především skupina zaměstnanců s vyššími příjmy, za které dosud zpracovával daňové přiznání zaměstnavatel. Jsou to ti, jejichž příjem byl vyšší než čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy, což je 103 536 korun, a to i tehdy, pokud ho zaměstnanec dosáhl i pouze v jediném měsíci v roce například z důvodu jednorázové vysoké odměny.
Daňové přiznání podávají také všichni, kteří měli v roce 2013 příjem z několika zaměstnání zároveň, přičemž příjem z některého z nich se nezdanil srážkovou daní.
Rovněž podnikatelé, kteří dosáhli ročního příjmu z podnikání vyššího než patnáct tisíc korun, podávají daňové přiznání.
Dále musejí podat daňové přiznání ti zaměstnanci, kteří měli příjem ze zaměstnání a jejichž další příjmy z podnikání nebo pronájmu přesáhly hranici šesti tisíc za rok, nebo důchodci, matky na mateřské dovolené nebo studenti, kteří si v rámci přivýdělku (například podnikáním nebo pronájmem) vydělali víc než 15 tisíc za rok.
Daňové přiznání musejí ovšem podat i ti podnikatelé, jejichž podnikání vykazovalo ztrátu.
Přiznat je třeba i příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv (včetně práv příbuzných právu autorskému), a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, dále příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů nebo kolektivních a hromadných smluv, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů, příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním (například herci a hudebníci), příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu, příjmy z podnikání: ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů – jedná se obvykle o činnosti, ke kterým je potřebná zvláštní zkouška, například činnost advokáta, daňového poradce, makléře, auditora a dalších a konečně také podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku.

Daňové přiznání nepodávají:

Jako dosud nemusejí podávat daňové přiznání všichni, jejichž příjmy jsou zatíženy srážkovou daní: zaměstnanci, kteří měli v roce 2013 jediného zaměstnavatele a nemají další příjmy, všichni, kdo pobírají autorské honoráře nebo odměny za práce na dohodu, které nepřesáhly pět tisíc korun, když příjemce nepodepsal prohlášení k dani, dále jsou srážkovou daní zpravidla daněny příjmy z kapitálového majetku, např. z dividend, z úroků z bankovních vkladů nebo z podílů na zisku.
Od daně jsou osvobozeny: příjmy z prodeje bytu nebo rodinného domu za předpokladu, že v něm prodávající měl bydliště aspoň dva roky bezprostředně před prodejem nebo doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět let, příjem z prodeje aut, lodí nebo letadel, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku, jestliže mezi nabytím a prodejem uplynul alespoň jeden rok, náhrady škody, plnění z pojištění majetku nebo pojištění odpovědnosti za škody, ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží, pokud jejich hodnota nepřevýší deset tisíc korun, dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpora, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění a podobně, odměny dárcům za odběr krve, krevní plasmy nebo jiných biologických materiálů, vysokoškolská stipendia z prostředků veřejné vysoké školy nebo ze státního rozpočtu, výpomoc od zaměstnavatele pro zaměstnance v tíživé životní situaci nebo příjmy z prodeje cenných papírů v případě, že přímý podíl osoby na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřekročil v roce před prodejem pět procent a doba mezi nákupem a prodejem cenných papírů byla delší než šest měsíců.
Z předmětu daně jsou vyňaty příjmy z dědictví nebo daru, protože ty podléhají dani dědické nebo darovací, a příjmy z vypořádání společného jmění manželů.

ARSYLINE 2021
Varování

Zavřít