TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Slovník pojmů

Akcie

Cenný papír, se kterým jsou spojena práva akcionáře.

Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako majitele akciové společnost - právo podílet se na hlasování o stanovách společnosti a jejím řízení, zisku i likvidačním zůstatku.

Tip pro Vás: neváhejte využít službu poskytnutí sídla firmy v Praze za nejlepší cenu na trhu!

Akciová společnost

Obchodní společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na akcie.

Společnost, jejíž kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o jmenovité hodnotě. Společnost ručí za porušení závazků celým majetkem a akcionář (vlastník akcií) neručí za závazky společnosti.

Tip pro Vás: neváhejte využít pro svou společnost službu poskytnutí sídla firmy v Praze za nejlepší cenu na trhu v ČR!

Arbitráž

Rozhodnutí sporu rozhodcem či rozhodčím soudem.

Arbitráž probíhá v případě, že do smlouvy s obchodním partnerem vložíte tzv. rozhodčí doložku. Rozhodčí doložka vylučuje pravomoc státního soudu k projednání a rozhodnutí případného sporu.

Tip pro naše klienty: neváhejte využít službu poskytnutí sídla firmy v Praze za nejvýhodnější cenu na trhu!

Cenný papír

Papír, do nějž je vtěleno určité majetkové právo.

Vytváří právní nárok majitele vůči osobě, která je v něm zavázána. Cenný papír je nositelem právního nároku, který ztělesňuje a může být vydán v listinné nebo zaknihované formě. Cenným papírem je například akcie, zatímní šek, dluhopis, investiční kupón atd.

Tip: služba poskytnutí sídla firmy v Praze za nejlepší cenu na trhu!

DIČ

Daňové identifikační číslo daňového subjektu.

DIČ je identifikace plátce daně. Daňové číslo je složeno ze dvou písmen, které znamenají kód země, a čísla plátce daně. V české republice je kód CZ a zbytek čísel je vytvořeno u právnické osoby jejím identifikačním číslem. Pomocí tohoto sděluje poplatník svou totožnost a je potřeba ho uvádět při každém spojení se správcem daně.

Tip pro Vás - naše klienty: využijte naši službu poskytnutí sídla firmy v Praze a získejte možnost mít sídlo své firmy na prestižní adrese!

Dividenda

Podíl na zisku obchodní společnosti.

Část zisku obchodních společností, která se rozděluje mezi majitele firmy na základě rozhodnutí valné hromady po zdanění zisku společnosti.

Rychlá navigace pro Vás: změna sídla firmy - zajistíme kompletní administrativu spojenou se změnou sídla firmy a její zápis do OR.

Dozorčí rada

Kontrolní orgán v obchodních společnostech.

Dozorčí rada je kolektivní orgán, který má kontrolní pravomoc vůči řídícímu orgánu. Zřizuje se zejména u kapitálových obchodní společností (a.s., s.r.o.) a dalších subjektů jako např. nadační fond, státní podnik, veřejná výzkumná stanice atd.

Rychlá navigace: změna sídla společnosti - zajistíme kompletní administrativu spojenou se změnou sídla firmy a její zápis do obchodního rejstříku.

Družstvo

Společenství neuzavřeného počtu osob.

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které bylo založeno za účelem podnikání nebo zajišťování sociálních, hospodářských nebo jiných potřeb svých členů. (např. bytové družstvo).

Rychlá navigace: změna sídla společnosti - zajistíme kompletní administrativu spojenou se změnou sídla firmy a její zápis do obchodního rejstříku.

Emisní ážio

Rozdíl mezi emisní a nominální hodnotou.

Emisní ážio je rozdíl mezi akcií v nominální hodnotě a akcií v emisní hodnotě.

Evropská společnost

Societas Europaea neboli SE - evropská akciová společnost. 

SE je akciová společnost založená podle práva Evropské unie. Právní režim u této společnosti je mnohovrstvý a zdroje pocházejí z nařízení o statutu společnosti, stanovách společnosti nebo právními předpisy členského státu. Způsoby založení evropské společnosti jsou vymezeny v příslušném nařízení – fúzí, založením holdingové společnosti, založením dceřiné společnosti nebo transformací dceřiné společnosti. Neváhejte pro svou Evropskou společnost také využít našich služeb pro sídlo firmy!

Holdingová společnost

Mateřská neboli držící (vlastnící) společnost.

Mateřská společnost je obchodní společností, která stojí na špici holdingu a ovládá dceřiné společnosti.

Čistým holdingem se pak nazývá případ, kdy jediným předmětem činnosti mateřské společnosti je držení a správa majetkových účastí a kontrola dceřiných společností.

Sídlo firmy holdingové společnosti si rovněž můžete umístit na našich adresách, určených pro službu poskytnutí sídla společnosti.

IBAN

International Bank Account Number

IBAN je mezinárodní tvar bankovního čísla účtu.

V ČR má 24 znaků, skládá se z kódu země, kontrolních číslic, identifikačního kódu banky a čísla účtu.  

Tip pro klienty: neváhejte využít virtuální sídlo firmy!

Jednatel

Statutární orgán společnosti s ručením omezeným.

Jednatelem se může stát pouze FO, která splňuje podmínky pro provozování živnosti, tj. zletilost, bezúhonnost apod. Jednatelem může být společník nebo i jiná osoba, kterou může jmenovat valná hromada.

Povinností jednatele je

 • jednání v zájmu společnosti
 • péče řádného hospodáře
 • řádné vedení předepsané evidence a účetnictví
 • vedení seznamu společníků
 • informování společníků o záležitostech společnosti
Kapitálová obchodní společnost

Společnost založena na finančním či nefinančním kapitálu.

Kapitálová obchodní společnost je společností, jejíž podstatou je majetková účast společníků ve formě vlastnictví obchodního podílu nebo akcií. V České republice jsou za kapitálové obchodní společnosti považovány akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Kapitálová společnost rovněž potřebuje sídlo společnosti, neváhejte ho vybrat na našich stránkách!
 

Notářský zápis

Jedná se o formu určitého právního úkonu.

Náležitosti notářského zápisu jsou stanoveny zákonem. Musí obsahovat o tom, kdy a kde byl úkon učiněn, označení notáře, identifikaci osob, obsah úkonu, určení, kde bude sídlo společnosti, podpisy účastníků, zda schválili obsah, razítko a podpis notáře. U obchodní společností se s notářským zápisem se setkáte u založení obchodních společností, osvědčení průběhu valné hromady obchodní společnosti nebo u rozhodnutí orgánu právnické osoby.

Obchodní rejstřík

Veřejný registr podnikatelů.

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem dané údaje o podnikatelích a obchodních společnostech. Kromě jiných základních údajů naleznete v obchodním rejstříku informaci, kde je umístěno sídlo společnosti.

Obchodní společnost

Právnická osoba založená za účelem podnikání.

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu. Společnost je založena zakladatelskou listinou nebo společenskou smlouvou a vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Jako podmínka zápisu společnosti do OR je mimo jiné i řádně umístěné sídlo společnosti.

Obchodní zákoník

Zákon, upravující postavení a vzájemné právní vztahy mezi podnikateli.

Upravuje podnikání, vznik a zánik obchodních společností včetně částí, které upravují sídlo firmy, obchodní závazkové vztahy a nekalosoutěžní jednání. Skládá se ze čtyř částí – obecná ustanovení, obchodní společnosti a družstvo, obchodní závazkové vztahy a ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

Plná moc

Plnou mocí se prokazuje zástupce, že je oprávněn zastupovat danou osobu.

Plná moc je jednostranný právní úkon, pomocí něhož zmocnitel (zastoupený) dává na vědomí třetím osobám, že zmocněný (zástupce) je oprávněn za něj v daném rozsahu jednat. Na základě plné moci se dá například sjednat i smlouva o poskytnutí sídla firmy.

Představenstvo

Statutární orgán akciové společnosti.

Je statutárním orgánem, který řídí běžnou činnost společnosti nebo spolku. Je volen valnou hromadou na určité období. Je povinen předkládat dozorčí radě bilance, uzávěrky a další zprávy. Představenstvo určuje mimo jiné adresu sídla firmy a může zvolit i virtuální kancelář.

Sídlo firmy

Adresa, která je jako sídlo zapsána v obchodním rejstříku.

Sídlo firmy je vymezeno adresou, kde společnost sídlí a která je uvedena v obchodním rejstříku.

Sídlo společnosti

Adresa, pod kterou je společnost zapsána v obchodním rejstříku.

Používá se stejně jako termín sídlo firmy, jelikož firmou je zde myšlena především firma (název) společnosti.
Sídlo společnosti můžete tít na své adrese, či využít adres virtuální kanceláře.

Smlouva o převodu obchodního podílu

Na jejím podkladě se mění vlastnictví obchodního podílu na základě prodeje či darování.

Smlouva o převodu je smluvní typ upravený obchodním zákoníkem, který umožňuje vlastníkovi obchodního podílu disponovat s tímto podílem a převádět ho na jiné osoby. Je častým úkonem u společností s ručením omezeným.

Zákon přesně určuje, co musí smlouva o převodu splňovat:

 • identifikace společnosti včetně údajů o sídle firmy 
 • písemnou formu
 • prohlášení nabyvatele, který není společníkem, o přistoupení ke společenské smlouvě nebo stanovám
 • úředně ověřená podpisy
 • zda je převod úplatný nebo bezplatný
 • určení převodce a nabyvatele
 • zápis z valné hromady, pokud je převod podmíněn souhlasem valné hromady
Společenská smlouva

Základní dokument každé obchodní společnosti.

Smlouva, kterou zakladatelé zakládají obchodní společnost. Mimo jiné stanoví, kde bude umístěno sídlo společnosti, která je předmětem založení.
 

Společnost s ručením omezeným

Nejběžnější typ obchodní společnost s omezeným ručením v ČR.

S.r.o. má charakter jak kapitálové tak osobní společnosti. Pro kapitálovou svědčí povinnost splatit základní kapitál (minimálně 200 000Kč), většinový princip rozhodování a pro osobní pak omezení počtu společníků na 50. Základní kapitál je tvořen vklady společníků a společníci ručí za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů. Každá s.r.o. musí mít také své sídlo firmy. Orgánem společnosti je valná hromada, statutární orgán a dozorčí rada.
 

Statutární orgán

Výkonný orgán, který jedná jménem obchodní společnosti.

Je tvořen osobami oprávněnými jednat jménem společnosti. Může jít o jednu osobu (jednatel, ředitel) nebo kolektiv (představenstvo).  Sídlo firmy, resp. jeho určení, je v pravomoci statutárního orgánu firmy.

Valná hromada

Kolektivní orgán vlastníků obchodní společnosti.

Je označení pro nejvyšší orgán obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby, který děla nejdůležitější rozhodnutí. Četnost svolávání valné hromady je dána stanovami nebo zakladatelskou listinou. Valná hromada určuje ve společenské smlouvě také mimo jiné obec, ve které bude umístěno sídlo společnosti, konkrétní adresu poté určí statutární orgán.

Veřejná obchodní společnost

Hybrid mezi společností s ručením omezeným a podnikáním jako OSVČ.

Jedná se o nejjednodušší typ osobní obchodní společnosti, kdy všichni společníci ručí celým svým majetkem společně a nerozdílně za závazky společnosti. Na našem webu můžete vybírat sídlo firmy i pro Vaši veřejnou obchodní společnost.

Zakladatelské listina

Obdoba společenské smlouvy.

Je zakladatelským dokumentem, na základě kterého dochází k založení kapitálové obchodní společnosti, pokud je založena jediným zakladatelem. Musím mít vždy písemnou formu, určit základní údaje firmy včetně informace, v jaké obci bude umístěno sídlo společnosti, a pravost podpisu musí být úředně ověřena.

Základní kapitál

Nominální hodnota všech podílů / akcií dané obchodní společnosti.

Jedná se o peněžní vyjádření souhrnu všech peněžních i nepeněžních vkladů společníků do základního kapitálu společnosti. Je součástí vlastního kapitálu a musí být vyjádřen v české měně.

Výše základního kapitálu závisí na typu společnosti: 

 • u společnosti s ručením omezeným musí být minimálně 200 000 Kč
 • u akciové společnosti 2 000 000 Kč bez veřejné nabídky akcií, 20 000 000 Kč s veřejnou nabídkou akcií
 • u evropské společnosti minimálně ekvivalent k 120 000 EUR a uvedeno v českých korunách k aktuálnímu kurzu ke dni zápisu

Pro všechny výše uvedené společnosti Vám zajistíme i jejich sídlo.

Živnost

Druh podnikání podnikatele.

Živnost je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem číslo 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů - zákon o živnostenském podnikání.

Živnosti se dělí na ohlašovací (řemeslné, vázané a volné) a koncesované. Seznam všech živností je v příloze živnostenského zákona.

Tip pro naše klienty: poskytnutí sídla Praha již od 199 Kč měsíčně!

Živnostník

Osoba samostatně výdělečně činná provozující živnost.

Osoba, která je podnikatelem a nemusí být zapsána v obchodním rejstříku, jelikož podniká na základě živnostenského oprávnění. Živnostníkem může být fyzická i právnická osoba, pokud splňuje zákonem dané podmínky.

Tip pro naše klienty: sídlo firmy Praha již od 199 Kč měsíčně a bez skrytých poplatků!

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít