TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Sídlo OSVČ versus místo podnikání – novela 2018

Dříve používaný termín ,,místo podnikání,, nyní ,,sídlo,, stejně jako u právnických osobVe většině případů adresa sídla(místa podnikání) u fyzických osob je skutečnou adresou, kde se podnikatel nachází. 

Fyzická osoba má nahlášenu na živnostenském úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení jen jednu adresu svého sídla. Dle této adresy fyzická osoba podnikatel spadá místně pod zmíněné příslušné úřady. 

Adresa sídla je adresa, kde se podnikatel rozhoduje, řídí své podnikání a je na této adrese přebíraná úřední a jiná korespondence. S touto adresou fyzická osoba uzavírá smlouvy, vystavuje faktury.   Sídlo fyzické osoby je jen jedno, podnikatel nemůže mít více adres sídel. Zároveň k sídlu fyzické osoby má podnikatel provozovnu nebo může mít více provozoven. 

Sídlem fyzické osoby bývá zpravidla adresa trvalého pobytu. Jestliže podnikatel nahlásí živnostenskému úřadu jinou adresu, než dle trvalého pobytu musí doložit oprávnění k užívání této adresy, např. souhlasem s umístěním sídla. K nahlášení sídla nelze využít adresy obecního úřadu, tzn. že pokud má osoba trvalý pobyt na úřadě, živnostenský úřad vyzve k dodání jiné adresy. Pokud podnikatel nevlastní žádnou nemovitost, která má číslo popisné (popř. evidenční), nebo nikdo z jeho blízkého okolí mu adresu neposkytne souhlasem s umístěním sídla, pak využije služeb tzv. virtuálních sídel.  

Rozdíl mezi sídlem a provozovnou

Sídlem je adresa, ze které je podnikání řízeno. Od okamžiku, kdy je nahlášená živnost či živnosti prakticky realizovány pak se adresa sídla považuje také za provozovnu. Podnikatel může mít více adres provozoven.  

Provozovna

Provozovna je místo, kde se nahlášená živnost začala nebo provozuje prakticky. Adresa provozovny může být shodná s adresou sídla. Provozovnou nemusí být jen místo s číslem popisným nebo evidenčním, ale jakýkoliv prostor i mobilní, pozemek.  Provozovny je vždy třeba nahlásit na živnostenském úřadě, a to na jakémkoliv. V případě živnostenského úřadu se podnikatel nemusí držet místní příslušnosti, ale může využít jakékoliv adresy živnostenského úřadu po celé ČR bez omezení.Na základě ohlášení provozovny vydá živnostenský úřad číslo provozovny a tímto číslo musí být místo provozovny označeno. 

Oproti sídlu, může mít podnikatel nahlášených libovolný počet adres provozoven. 

Provozovna musí splňovat více zákonných podmínek, a to hlavně při nahlášení, označení a zrušení.

Provozovna musí být způsobilá k provozování, řádně označena a pro každou provozovnu musí být určena osoba, která je za provoz provozovny odpovědná. 

Označení provozovny musí obsahovat: obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení, identifikační číslo (bylo-li přiděleno), sídlo, adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti, datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu, kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít