TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Založení sro podle občanského zákoníku v roce 2014

V roce 2014 došlo k některým změnám v soukromém právu díky zákonu 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 - novému občanskému zákoníku, který vstoupil v účinnost právě 1.1.2014.

Společnost s ručením omezeným se při svém vzniku a založení obecně řídí ustanoveními nového občanského zákoníku (NOZ) týkajícími se založení právnické osoby, dále paragrafy upravujícími obecně společnost, vklady do společnosti, vztahy společníků navzájem i ke třetím osobám a správu společnosti, její zánik, je zde definována také tichá společnost. Detailně se však založení společnosti s ručením omezeným věnuje nový zákon 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - ZOK).

Máme-li se v tomto článku podrobněji věnovat některým ustanovením NOZ, připomeneme zejména pravidla pro vznik právnické osoby:

Právnická osoba (§118) je organizovaný útvar, má právní osobnost a práva a povinnosti slučující se s její povahou. Právnické osoby podléhají konkrétním zákonům, podle kterých byly zřízeny (např. banky jsou zřízeny zákonem o bankách, obchodní společnosti zákonem o obchodních korporacích apod.).

Pro vznik s.r.o. jsou relevantní ustanovení NOZ týkající se vzniku, náležitostí zápisu do veřejného rejstříku (§120), což je den vzniku, den zrušení, název, sídlo, předmět činnosti, jména a adresy každého člena statutárního orgánu a způsobu, jakým tento člen za právnickou osobu jedná, a den vzniku i zániku jejich funkce.

Vznik právnické osoby je obecně upraven v §§ 122-126. Podstatné je, že právnická osoba vznikne na základě zakladatelského právního jednání, pro něž se vyžaduje písemná forma. Konkrétní podrobnosti potom upravuje opět ZOK.

Další významné paragrafy NOZ se věnují názvu a sídlu právnické osoby, to jsou úpravy, které platí rovněž pro společnosti s ručením omezeným:

§ 132-135 – název: Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Název nesmí být klamavý. Název může obsahovat jméno člověka, k němuž má právnická osoba zvláštní vztah. Je-li člověk živ, lze užít jeho jméno v názvu právnické osoby jen s jeho souhlasem; zemřel-li, aniž dal souhlas, vyžaduje se souhlas jeho manžela, a pokud není, souhlas zletilého potomka, a pokud není on, souhlas předka. Kdo má právo udělit souhlas k užití jména člověka v názvu právnické osoby, má právo jej kdykoli odvolat. Název právnické osoby může obsahovat některý příznačný prvek názvu jiné právnické osoby, je-li pro to důvod v jejich vzájemném vztahu. I v tom případě musí být veřejnost s to oba názvy dostatečně rozlišit. Jiná právnická osoba musí udělit k užití svého názvu souhlas.

§ 136-143 – sídlo: Sídlo se určí při ustavení právnické osoby, zapisuje se do veřejného rejstříku. V těchto paragrafech jsou upraveny také podmínky pro přemístění sídla do nebo ze zahraničí.

Další paragrafy NOZ vztahující se ke vzniku společnosti s ručením omezeným jsou opět obecné a zabývají se společností v obecné rovině.

Jde o §§ 2716 a následující, kde je definována obecně společnost: Zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci, vzniká společnost. Bylo-li ujednáno sdružení majetku, vyžaduje se k platnosti smlouvy soupis vkladů společníků jimi podepsaný. Má se za to, že sdruženo bylo jen to, co uvádí soupis.

Konkrétní náležitosti založení sro opět detailně řeší ZOK.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít