TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Sídlo spolku - sídlo pro spolek

Spolek je definován paragrafem 214 a následujícími zákona 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 - novém občanském zákoníku. Podle tohoto zákona mohou alespoň tři osoby vedené společným zájmem založit k naplňování tohoto zájmu spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. Zákon dále definuje veškeré právní náležitosti spolku, podmínky jeho založení a vzniku. Spolek je založen, shodnou-li se zakladatelé na obsahu stanov. Stanovy musí obsahovat alespoň název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, určení statutárního orgánu. Po schválení stanov ustanovující schůzí podávají zakladatelé nebo osoba určená ustanovující schůzí návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného, v tomto případě spolkového rejstříku. Spolkový rejstřík vedou krajské soudy. K řízení o návrhu na zápis spolku je příslušný ten krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud spolku, kterého se zápis do spolkového rejstříku týká.

Sídlo spolku může být umístěno na jakékoli adrese, např. i na domácí adrese jednoho člena statutárního orgánu. Ve stanovách sice podle nového občanského zákoníku stačí uvést pouze obec, v níž je adresa sídla umístěna, ve veřejném - spolkovém rejstříku však bezpodmínečně musí být uvedena taková adresa, na kterou je možno doručovat poštu, tedy plná adresa sídla.

V případě, že se adresa sídla často mění, je však daleko výhodnější využít službu poskytnutí sídla, kterou poskytujeme všem našim klientům za výhodné ceny.

Virtuální sídlo může mít podle zákona kterákoli právnická osoba, bez ohledu na to, zda se v ní fyzicky vyskytují její statutární zástupci. Podmínkou je, že toto sídlo má daná právnická osoba, v tomto případě spolek, zapsané ve veřejném – spolkovém rejstříku.

Virtuální sídlo pro spolek je služba, která zajistí statutárním orgánům spolku možnost měnit fyzické umístění spolku libovolně často a není přitom nutno podstupovat administrativní kroky spojené se změnou zápisu ve spolkovém rejstříku. Služba poskytnutí sídla spolku zahrnuje umístění názvu sídla a poštovní schránky na budově. O veškeré doručené poště jsou statutární orgány spolku informovány prostřednictvím e-mailu, popřípadě za doplatek je možno objednat i skenování a přeposílání doručené pošty. V některých případech je možno dokonce poskytnout jednací místnosti pro potřeby spolku.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít