TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Akciová společnost - charakteristika

Akciová společnost neboli kapitálová společnost je jedna z forem obchodních korporací definovaných zákonem 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Podle tohoto zákona je akciovou společností taková společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Její firma obsahuje označení \"akciová společnost\", případně zkratku \"akc. spol.\" nebo \"a.s.\".

Akciová společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně.

Účastnickými cennými papíry jsou cenné papíry vydané společností, se kterými je spojen podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v této společnosti, a dále cenné papíry vydané společností, se kterými je spojeno právo takové cenné papíry získat.

Základní kapitál se vyjadřuje v českých korunách. V případě, že akciová společnost vede podle zvláštního zákona účetnictví v eurech, může vyjádřit základní kapitál v eurech.

Výše základního kapitálu akciové společnosti je alespoň 2 000 000 Kč, nebo 80 000 EUR.

Akciovou společnost podle zákona o obchodních korporacích zakládají její zakladatelé přijetím stanov a podílem na úpisu akcií.

Stanovy zakládané akciové společnosti obsahují firmu a předmět podnikání nebo činnosti, výši základního kapitálu, počet emitovaných akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou akcie imobilizovány, mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených, počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě. V případě vydání akcií o různé jmenovité hodnotě je ve stanovách uveden také počet hlasů vztahujících se k té které výši jmenovité hodnoty akcií a celkový počet hlasů ve společnosti.

Stanovy dále určí, zda byl pro vnitřní strukturu společnosti vybrán monistický nebo dualistický systém. Dualistický systém vnitřní struktury společnosti je systém, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada, zatímco monistický systém je systém, ve kterém se zřizuje správní rada a statutární ředitel. Podle zákona platí, že v pochybnostech platí, že je zvolen dualistický systém.

Stanovy také obsahují údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen, v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti, určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti, údaj o členech orgánů společnosti, kteří mají být podle stanov voleni valnou hromadou a určení správce vkladů.

Orgány společnosti jsou podle zvolené vnitřní struktury buď představenstvo a dozorčí rada, je-li zvolen systém dualistický, nebo správní rada a statutární ředitel, je-li zřízen systém monistický.

Ať už je zvolen kterýkoli z výše uvedených systémů, v každém případě je nejdůležitějším orgánem každé akciové společnosti její valná hromada, jejímž prostřednictvím akcionáři především vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.

Stanovy mohou připustit také rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, např. korespondenčního hlasování, v takovém případě musí být podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování určeny stanovami tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost hlasujících akcionářů.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít