TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Akciová společnost základní kapitál

Zákon 90/2012 Sb. z 25. ledna 2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) definuje akciovou společnost jako společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Základní kapitál akciové společnosti je vyjádřen v českých korunách. V případě, že akciová společnost vede podle zvláštního zákona účetnictví v eurech, může vyjádřit základní kapitál v eurech.

Výše základního kapitálu akciové společnosti je alespoň 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR.

Emisní kurs akcií dané akciové společnosti se potom stanovuje tak, že se částka základního kapitálu vydělí počtem vydaných kusových akcií.

Výše základního kapitálu akciové společnosti musí být uvedena ve stanovách společnosti. Stanovy dále stanoví, v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti.

Základní kapitál akciové společnosti může být v průběhu existence zvýšen nebo snížen. Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat dříve, než budou upsány akcie, a ne později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku.

Základní kapitál akciové společnosti může být zvýšen na základě upsání nových akcií, dohodou všech akcionářů, z vlastních zdrojů, rozhodnutím představenstva.

Pokud má dojít ke snížení základního kapitálu, je třeba rozhodnutí valné hromady, jejíž usnesení pak musí obsahovat alespoň důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu, rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení, způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti však nesmí klesnout základní kapitál akciové společnosti pod výši stanovenou tímto zákonem. Snížení základního kapitálu také nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít