TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Co je potřeba k založení sro

Sro nebo s.r.o. jsou zkratky pro společnost s ručením omezeným, což je v české podnikatelské praxi nejčastěji zakládaná právnická osoba.

Proces založení sro je v České republice zatím poměrně časově i finančně náročný. V současnosti je na založení společnosti s ručením omezeným v ČR nutno vyčlenit až 2 měsíce času podle počtu potřebných úkonů a typu a složitosti struktury zakládané společnosti.

Pro založení sro je nutno si připravit celou řadu dokumentů a podkladů.

Prvním předpokladem pro založení společnosti je, aby si majitel zvolil pro svou budoucí firmu vhodný název. To není tak jednoduché, jak to zní - je třeba dbát, aby v obchodním rejstříku (OR) již nebyl zapsán název stejný nebo zaměnitelný. Jestli je název opravdu volný je možno zkontrolovat na www.justice.cz. A ačkoli to není upraveno žádnou právní normou, je také vhodné, aby název nebyl v rozporu s dobrými mravy – aby neobsahoval vulgární výrazy, neurážel žádnou skupinu osob apod.

Další důležitou náležitostí pro vznik společnosti s ručením omezeným je sídlo společnosti. Samozřejmě je možno, aby si podnikatel zřídil sídlo na vlastní adrese. Pokud mu ale nemovitost nepatří, musí doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla a výpis z Katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce. Další možností je umístění sídla do některé z nemovitostí, které nabízejí firmy specializované na poskytování sídel firmám.

Dále je nutno mít jasno o předmětu podnikání. Oprávnění k podnikání v určité oblasti vznikne ohlášením příslušné živnosti na živnostenském úřadě. V případě provozování vázané, řemeslné nebo koncesované živnosti právnickou osobou vyžaduje zákon osobu odpovědného zástupce (viz § 11 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání). Pro osobu odpovědného zástupce je nutno předložit prohlášení odpovědného zástupce podle § 46 odst. 2 písm. g zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání opatřené úředně ověřeným podpisem.

V případě živností řemeslných, vázaných či koncese je nutné doložit příslušné vzdělání a praxi formou originálních listin nebo jejich ověřených kopií.

Společníkem - vlastníkem společnosti může být při založení s.r.o. jak fyzická, tak i právnická osoba.

Fyzická osoba musí uvést: jméno, příjmení, rodné číslo, u cizinců datum narození, adresu trvalého pobytu, výši obchodního podílu.

Právnická osoba při založení sro uvede: název, IČO, sídlo, výpis z OR ne starší 3 měsíce, výši obchodního podílu.

Společníkem může být i zahraniční právnická osoba, která předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku země, kde má sídlo, přeložený soudním překladatelem do češtiny a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno, dále uvede výši obchodního podílu.

Jednatelem společnosti s ručením omezeným může být jakákoli fyzická osoba, která nemusí mít trvalý pobyt na území ČR. Členem představenstva může být také právnická osoba.

Jednatel, který je občanem ČR, uvede jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a předloží výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíce a čestné prohlášení a úředně ověřený podpisový vzor.

Je-li jednatelem občan E, uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, předloží výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší 3 měsíce přeložený soudním překladatelem do češtiny a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno, čestné prohlášení a úředně ověřený podpisový vzor.

Jednatel ze země mimo EU navíc předloží výpis z rejstříku trestů ČR ne starší než 3 měsíce.

Zakladatel sro i určí výši základního kapitálu. Minimální zákonná výše je v současnosti 1 Kč, ale důvěryhodněji působí společnosti se základním kapitálem alespoň 200.000 Kč.

Pokud hodláte založit sro a nemáte kapacity na to, abyste ji zakládali svépomocí, obraťte se s důvěrou na naše experty, kteří ji pro Vás založí rychle, bezchybně a za dobrou cenu. Ušetří Vám nejenom čas a peníze, ale také Vaše nervy a energii, kterou můžete věnovat výhradně své odborné činnosti.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít