TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Získání živnostenského oprávnění založené společnosti

Kdy a jak získá společnost živnostenské oprávnění 

Podnikatelské oprávnění (živnostenské nebo jiné) musí společnost získat ještě před svým vznikem.

Živnostenský úřad rozlišuje dva druhy živností:

  • ohlašovací (které se dále dělí na živnosti řemeslné, vázané a volné)
  • koncesované živnosti

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti společné pro všechny druhy je: 

  • dosažení věku 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost

Dále zákon stanoví zvláštní podmínky provozování živnosti jako doklady o dosaženém vzdělání či o doklad o délce praxe v příslušném oboru, potřebná osvědčení a oprávnění dle zvláštních právních předpisů u řemeslných, vázaných a koncesovaných živností.

Průkazem živnostenského oprávnění je výpis z živnostenského rejstříku, který se vydává na žádost statutárního orgánu společnosti. Živnostenský úřad vydává výpis z živnostenského rejstříku na základě žádosti statutárního orgánu společnosti, popřípadě orgánů nebo osob oprávněných podat návrh na zápis. Živnostenské oprávnění však vzniká společnosti až dnem zápisu do obchodního rejstříku v rozsahu zapsaného předmětu podnikání.

Návrh na zápis společnosti do OR musí být podán do 90 dnů od doručení živnostenského oprávnění a musí obsahovat i údaj sídlo společnosti. Pokud není návrhu soudem vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že nejsou splněny podmínky ohlašovatele pro vznik živnostenského oprávnění.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít