TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Kapitálová společnost může být založena

Zákon č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) definuje termín „kapitálová společnost“ v části první, hlavě I, dílu 1, §1 jako synonymum pro akciovou společnost. Jedná se o jeden z typů obchodní korporace, které jsou podle tohoto zákona zakládány a které se tímto zákonem řídí.

Díl 2 uvedeného zákona ve svém § 8 potom stanoví pravidla pro založení obchodní korporace. Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny. Společenská smlouva, kterou se zakládá družstvo podle tohoto zákona, se uzavírá přijetím ustavující schůzí.

Připouští-li právní předpis, aby společnost založil jediný zakladatel, zakládá se zakladatelskou listinou pořízenou ve formě veřejné listiny.

Kapitálová společnost může být založena rovněž pouhým jediným zakladatelem. V takovém případě hovoří zákon o obchodních korporacích o jednočlenné společnosti. Kapitálová společnost může mít jediného společníka také v důsledku soustředění všech podílů v jeho rukou.

V jednočlenné společnosti vykonává potom působnost nejvyššího orgánu její společník. Vyžaduje-li tento zákon nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny.

Smlouva uzavřená mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých.

Stane-li se společnost jednočlennou společností, k ujednáním společenské smlouvy, která zakazují nebo omezují převoditelnost nebo zastavení nebo možnost přechodu podílu, se po dobu, kdy je jednočlennou společností, nepřihlíží.

Založením kapitálové společnosti však ještě společnost nezačíná existovat, není dosud právnickou osobou. Tou se stává teprve v okamžiku zápisu do obchodního rejstříku.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít