TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Stěhování a přestěhování sídla firmy

Sídlo firmy je základní podmínkou pro zápis firmy do obchodního rejstříku. V poslední době je mezi podnikateli v České republice velmi populární stěhování sídla firmy do velkého města, zejména do Prahy. Pokud je to také váš případ, máte možnost si přečíst přehled povinností, které jsou s přestěhováním sídla firmy spojené.

Je výhodné do společenské smlouvy uvádět pouze obec, ve které společnost sídlí, a nikoli úplnou adresu sídla. Pokud se totiž později v průběhu existence firmy její majitel rozhodne pro změnu adresy sídla pouze v rámci této obce, obejde se tato změna bez změny zakladatelských listin, není nutno svolávat valnou hromadu a stěhování sídla je celkově jednodušší a levnější.

Naproti tomu přestěhování sídla firmy do jiné obce zahrnuje již také změnu zakladatelských listin, kvůli níž je třeba svolat valnou hromadu a změny provést formou notářského zápisu. Stěhování sídla firmy mezi městy je tedy administrativně, časově i finančně náročnější.

Prvním krokem k realizaci změny sídla firmy je změna sídla firmy ve společenské smlouvě, kterou je nutno schválit valnou hromadou nebo podle konkrétního znění společenské smlouvy i jiným orgánem. Tato změna je provedena formou notářského zápisu.

Další nedílnou součástí celého procesu je souhlas vlastníka nemovitosti, v níž je nové sídlo firmy zamýšleno, s umístěním sídla. Tento souhlas musí být doplněn výpisem z katastru nemovitostí ne starším než 3 měsíce.

S dokumenty o rozhodnutí společníků nebo zápisem z valné hromady a plným zněním zakládajícího dokumentu a stanov společnosti a dále s doklady o souhlasu s poskytnutím sídla od vlastníka nemovitosti, ve které má být umístěno nově sídlo firmy a s výpisem z katastru nemovitostí je již možno podat návrh na změnu sídla společnosti k příslušnému rejstříkovému soudu. V návrhu je nutno uvést úplnou adresu nového sídla společnosti, nestačí pouze obec.

Žádost je nutno opatřit kolkem v hodnotě 2000 Kč.

Soud pak musí do 5 dnů po obdržení návrhu učinit rozhodnutí.

Po provedení změny sídla firmy a jejím zápisu do obchodního rejstříku je dále nutno informovat také příslušné správní orgány. Konkrétně jde o živnostenský úřad, finanční úřad, které musíte informovat ve lhůtě 15 dnů. V případě, že máte zaměstnance, musíte pak okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu informovat o přestěhování sídla firmy do 8 dnů.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít