TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Postup založení společnosti - jak založit s.r.o.

Založení obchodní společnosti s.r.o. nebo a.s. a její vznik (zápis do OR) je u nás velmi zdlouhavý a časově náročný proces.

Založení společnosti  neznamená existenci společnosti. V období mezi založením a vznikem společnosti nemá společnost právní subjektivitu.

Společnost se zakládá společenskou smlouvou (v případě jednoho společníka zakladatelskou listinou), na které musí být podpisy zakladatelů úředně ověřeny. U společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti musí mít tyto dokumenty navíc formu notářského zápisu.

Co by měl notářský zápis k založení společnosti obsahovat?

Notářský zápis vyhotoví každý notář na základě podkladů, které mu sděluje zakladatel.

Podle zákona musí notářský zápis společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny obsahovat: 

 • jméno, příjmení, bydliště, datum narození účastníků a jejich zástupců,
 • prohlášení účastníků o tom, že jsou způsobilí k právním úkonům,
 • údaj, jakým způsobem byla ověřena totožnost účastníků,
 • obsah úkonu,
 • údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen,
 • podpisy účastníků nebo jejich zástupců,
 • místo, den, měsíc a rok úkonu,
 • jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,
 • otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.


Cena notářského zápisu za založení s.r.o.  či založení a.s. se odvíjí dle notářského tarifu, tedy od výše tarifní hodnoty úkonu - zde se bude stanovovat dle výše základního kapitálu zakládané společnosti.

Od sepsání notářského zápisu - tedy dne založení společnosti je stanovena doba 90 dní kdy musí být podán návrh na zápis do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu. Příslušným rejstříkovým soudem k zápisu společnosti je soud, v jehož obvodu je obecný soud právnické osoby, jíž se zápis týká.

Obecným soudem v rejstříkových věcech je vždy krajský soud, jedná se předně o tyto krajské soudy: 

 • Městský soud v Praze pro Prahu a Středočeský kraj,
 • Krajský soud v Českých Budějovicích, KS v Plzni,
 • KS v Ústí nad Labem,
 • KS v Hradci Králové,
 • KS v Brně,
 • KS v Ostravě


Vznik společnosti je až zápisem do obchodního rejstříku, kdy je společnosti přiděleno identifikační číslo a tímto dnem se společnost stává právnickou osobou, která může nabývat práva a povinnosti.

Před podáním návrhu na zápis společnosti do OR a tedy před jejím vznikem je třeba absolvovat a vyřídit následující kroky:

 • otevření účtu v bance a splacení vkladů společníků či akcionářů společnosti
 • získání potvrzení z banky a od správce vkladů o splacení vkladů do společnosti
 • vyřízení a získání živnostenského oprávnění
 • vyžádání souhlasu manžela s podnikáním (pokud nebyl již dříve udělen)
 • získat čestné prohlášení a podpisový vzor jednatele

Po vzniku společnosti je dále třeba učinit tyto úkony:

 • konverze bankovního účtu na běžný účet
 • registrace společnosti na finančním úřadě, příp. správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít