TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Přehled daní v České republice

Daně v ČR se dělí podle předmětu zdanění v souladu s tříděním OECD a lze je roztřídit do následujících skupin:
 • Přímé daně
  • Daně z příjmu
   • Daň z příjmu fyzických osob Univerzální daň, které podléhají všechny zdanitelné příjmy jednotlivců.
   • Daň z příjmu právnických osob Platí pro všechny právnické osoby a předmětem daně jsou veřejné příjmy z činností a nakládání s majetkem u nepodnikatelských subjektů a příjmy z činnosti uskutečňovaných za účelem dosahování zisku. Základ daně se odvozuje od účetního výsledku hospodaření před zdaněním a snižuje se o nestandardní odpočty.
   • Daně majetkové Doplňkový daňový příjem.
   • Všeobecné – např. daň z nemovitostí
   • Výběrové – daň z převodu nemovitostí, daň darovací, daň dědická.
 • Nepřímé daně (ze spotřeby)
  • Univerzální daně (všeobecné) - Daň z přidané hodnoty – DPH
  • Selektivní daně: Spotřební daň na: minerální oleje, líh, víno, pivo a tabákové výrobky. Daň z energií -od r. 2008 (environmentální, ekologická nebo zelená daň) Clo - specifická daň ze spotřeby, povinná platba spojená s přechodem zboží přes hranice státu. Daň silniční - sazba daně je pevná a diferencovaná, u osobních automobilů podle zdvihového objemu motoru a u užitkových vozidel podle celkové hnutosti a počtu náprav.
 • Ostatní – pojistné na sociální pojištění Sociální pojistné je daň v ekonomickém, ale ne v právním slova smyslu, v České republice je velmi významné.
  • Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Důchodové pojistné, nemocenské pojistné a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti.
  • Pojistné na veřejné zdravotní pojištění  
ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít