TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Sro základní kapitál

Zákon 90/2012 Sb. z 25. ledna 2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) definuje společnost s ručením omezeným jako společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.

Minimální zákonná výše vkladu – základního kapitálu sro - je 1 Kč. Společenská smlouva může samozřejmě určit, že výše vkladu je vyšší. V praxi se ukazuje, že větší důvěryhodnost mají ty společnosti s ručením omezeným, jejichž základní kapitál je vyšší, např. 200 000 Kč.

Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak.

Podíly společníků ve společnosti s ručením omezeným mohou být různých druhů. Druhy přípustných podílů jsou u každé společnosti stanoveny společenskou smlouvou. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní.

Pokud to společenská smlouva určuje, může společník vlastnit více podílů, a to i podílů různého druhu.

Určí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem. Je-li podle společenské smlouvy dovolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý podíl. Kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna. Kmenový list je cenný papír na řad. Kmenový list nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír. Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.

Výše vkladu může být pro jednotlivé podíly stanovena rozdílně. Existuje také možnost nepeněžitého vkladu. Ten potom ocení znalec.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít