TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Založení společnosti s ručením omezeným od 01.01.2014

Prvního ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které nahradí zejména stávající občanský a obchodní zákoník, tedy dva základní soukromoprávní kodexy. Tato změna představuje zásadní přelom v celém soukromém právu.

Od 1.1.2014 je zahájení vlastního podnikání formou společnosti s ručením omezeným jednodušší. Nejzřetelnější změnou při zakládání společnosti s ručením omezeným, jednoho z nejoblíbenějších způsobů podnikání v ČR, je významné snížení povinného základního kapitálu z původních 200.000 Kč na pouhou 1 Kč. Právě relativně vysoká částka nutná jako základní kapitál byla často překážkou pro začínající drobné podnikatele.

Nově je upraveno pojetí odpovědnosti kladené na vedení s.r.o. Prokáže-li se, že jednatel nejednal jako správný hospodář a společnost se následkem jeho jednání dostala do úpadku, může soud rozhodnout, že se to dotkne i jednatelova osobního majetku. Členové orgánů za předpokladu, že jednali loajálně, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, nebudou odpovědní za případné negativní dopady svých rozhodnutí. Nová právní úprava zohledňuje skutečnost, že jistá míra rizika je v podnikání běžná, ne-li žádoucí. Zmírnění standardu péče je však na druhé straně kompenzováno zpřísněním sankcí v případě, že člen orgánu přivede společnost do úpadku. Nejen, že může být na následující tři roky vyloučen z možnosti vykonávat obdobnou funkci, ale může ho stihnout také povinnost vydat veškerý prospěch získaný od společnosti za poslední dva roky.

Od 1. ledna 2014 musí nově smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní společnosti obsahovat údaje o veškerých odměnách (a to včetně odměn ze zisku), které jsou členu orgánu poskytovány. Tyto změny ve smlouvách bylo povinně nutno uvést do souladu s novým zákonem ve lhůtě šesti měsíců ode dne jeho účinnosti, to je do konce června, v případě nesplnění této podmínky se výkon funkce automaticky stává bezplatným.

Důraz je kladen na to, za jakých okolností je možné majetek ze společnosti vyvádět. Především budou společnosti nově podléhat tzv. testu insolvence, který jim zakazuje vyplácet zisk či jakékoliv zálohy na něj v případě, že by si tím přivodily úpadek.

Zákon o obchodních korporacích přináší změnu konceptu standardu péče členů orgánů, který nově vychází z principu tzv. pravidla podnikatelského úsudku, známého ze zemí angloamerické právní kultury. Tento princip vychází z předpokladu, že lidé jsou samostatní, mají znalosti či jednají se znalostí věci, jsou opatrní a kvalifikovaní.

Uplatnění zdravého podnikatelského úsudku v praxi vypadá také např. tak, že pokud bude obchodník uzavírat obchod s čerstvě zapsanou s.r.o., jejíž kapitál je 1 Kč, prověří si její finanční situaci a není-li přesvědčen o její dostatečné solventnosti, případně si nechá zaplatit předem a pak teprve dodá své zboží apod.

Nově také lze vtělit podíl na s. r. o. do cenného papíru, který ponese označení kmenový list. Je rovněž možné vyplácet zálohy na podíl na zisku, to do konce minulého roku nebylo možné.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít