TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Podmínky založení sro

Společnost s ručením omezeným je v zákoně 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) definována jako je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Firma obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno zkratkou „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“, v praxi však často též bývá užívána zkratka sro.

Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak.

Základní podmínkou pro založení sro je složení základního kapitálu v minimální výši 1 Kč na bankovní účet této nově zakládané společnosti.

Pokud společnosti s ručením omezeným zakládají dva nebo více společníků, může být povinnost splacení vkladu snížena a rozdělena do více let po založení s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je v praxi nejvíce zakládanou právnickou osobou. Její obliba je dána zejména jednoduchou správou a nenáročným obchodním vedením.

Další podmínkou pro založení sro je správně zvolený název společnosti. Při výběru názvu nové firmy je především nutno zjistit, zda v obchodním rejstříku (www.justice.cz ) není již zapsaná firma s názvem stejným nebo zaměnitelným, v takovém případě rejstříkový soud zápis odmítne.

Každá společnost, tedy i s.r.o., musí mít své sídlo, které je součástí zápisu v obchodním rejstříku. Sídlo společnosti lze umístit na vlastní adresu podnikatele nebo na jinou adresu, v každém případě je však nutno předložit doklad o souhlasu vlastníka příslušné nemovitosti s umístěním sídla společnosti a výpis z Katastru nemovitostí, oba tyto dokumenty nesmějí být starší než 3 měsíce.

Podnikatel získá oprávnění podnikat ve zvoleném oboru ohlášením příslušné živnosti na živnostenském úřadě. Pokud společnost s ručením omezeným provozuje živnost vázanou, koncesovanou nebo řemeslnou, je nutno, aby měla osobu odpovědného zástupce.

Osoba určená jako odpovědný zástupce musí předložit prohlášení odpovědného zástupce dle § 46 odst. 2 písm. g zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání opatřené úředně ověřeným podpisem a v případě živností řemeslných, vázaných či koncese musí rovněž předložit doklad o příslušném vzdělání a praxi.

Do obchodního rejstříku se zapisují všichni společníci a statutární orgány s.r.o. Společníkem se může stát fyzická nebo právnická osoba, a to rezident i nerezident. U společníků je nutno uvést jejich osobní/firemní identifikaci a výši obchodního podílu. U statutárních orgánů – jednatelů je rovněž nutno uvést osobní/firemní identifikaci, u fyzických osob výpis z trestního rejstříku a čestné prohlášení.

Výše již bylo uvedeno, že základní kapitál sro může být i pouze 1 Kč, z důvodu zachování lepší podnikatelské image však lze doporučit základní kapitál alespoň ve výši dříve požadovaných 200.000 Kč.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít