TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Změna sídla společnosti s ručením omezeným

Změna sídla společnosti s ručením omezeným je změna ve společnosti, která předpokládá splnění několika podmínek. V případě změny sídla společnosti z jedné obce do druhé je nutno změnit současně i zakladatelskou listinu. Tato změna vyžaduje souhlas všech společníků společnosti nebo zápis o rozhodnutí valné hromady, který musí mít formu notářského zápisu. Změna sídla společnosti mezi dvěma městy je složitější a dražší než změna v rámci jedné obce nebo města, např. změna sídla v rámci Prahy. Pro změnu sídla společnosti např. z Prahy 1 do Prahy 8 není nutné rozhodnutí formou notářského zápisu, stačí jen rozhodnutí statutárního orgánu společnosti.

Prvním krokem ke změně sídla společnosti je podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku. Návrh podává statutární orgán dané obchodní společnosti k příslušnému rejstříkovému soudu spolu s dalšími dokumenty: rozhodnutí společníků nebo zápis z valné hromady, plným zněním zakládajícího dokumentu a stanov společnosti, souhlasem s poskytnutím sídla, výpisem z katastru nemovitostí a kolkem v hodnotě 2 000 Kč.

Rozhodnutí soudu následuje do 5 dnů po tom, co soud obdrží návrh. Společnost pak musí o proběhlé změně sídla do 15 dnů od rozhodnutí soudem informovat další příslušné úřady, to je živnostenský úřad, finanční úřad a do 8 dnů nahlásit změnu na sociální a zdravotní pojišťovně, pokud má zaměstnance.

Sídlo, pro které se společnost rozhodne, musí splňovat všechny zákonem uložené povinnosti:

  • sídlo musí nést označení názvem a identifikačním číslem společnosti
  • sídlo musí zajistit korespondenční dostupnost společnosti, musí tedy na něm být poštovní schránka
  • sídlo musí zajistit možnost kontaktu s veřejností a státními úřady

Společnost je povinna uvádět údaj o sídle na všech svých oficiálních dokumentech jako jsou objednávky, dopisy, faktury a také na svých webových stránkách.

Společnost musí být také kdykoli schopna prokázat vlastnické nebo užívací právo k nemovitosti, v níž se sídlo společnosti nachází.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít