TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Založení s.r.o. v roce 2014

Začátkem roku 2014 nastanou významné změny v celém soukromém právu. 1. leden 2014 je dnem účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, které nahradí zejména stávající občanský a obchodní zákoník, což jsou dva základní soukromoprávní kodexy v českém právu. Velké změny se dotknou podnikání formou společnosti s ručením omezeným.

Založení s.r.o. bude od začátku roku 2014 jednodušší, zároveň ale budou kladeny vyšší nároky na odpovědnost vedoucích orgánů společností.

Společnost s ručením omezeným je v České republice jeden z nejoblíbenějších způsobů podnikání. Pro její založení už nebude potřeba skládat základní kapitál ve výši 200.000 Kč, ale pouze ve výši 1 Kč. Právě výše základního kapitálu představovala dosud často pro začínající podnikatele hlavní překážku.

Zákon o obchodních korporacích dále stanoví, za jakých okolností je možné majetek ze společnosti vyvádět. Především budou společnosti nově podléhat tzv. testu insolvence, který jim zakazuje vyplácet zisk či jakékoliv zálohy na něj v případě, že by si tím přivodily úpadek.

Od 1. ledna 2014 nastanou změny také pro členy orgánů obchodních společností. Smlouva o výkonu funkce nově musí obsahovat údaje o veškerých odměnách (a to včetně odměn ze zisku), které jsou členu orgánu poskytovány. V případě, že smlouvy o výkonu funkce nebudou uvedeny do souladu s novým zákonem ve lhůtě šesti měsíců ode dne jeho účinnosti, výkon funkce se automaticky stává bezplatným.

Zároveň je třeba zdůraznit větší odpovědnost kladenou na vedení s.r.o. Pokud se prokáže, že jednatel nejednal jako správný hospodář, může se to dotknout i jeho osobního majetku.

Nový zákon o obchodních korporacích přináší rovněž změnu konceptu standardu péče členů orgánů, který nyní vychází z principu tzv. pravidla podnikatelského úsudku, známého ze zemí angloamerické právní kultury. Princip zdravého úsudku vychází z předpokladu, že lidé jsou samostatní, mají znalosti či jednají se znalostí věci, jsou opatrní a kvalifikovaní. Očekává se, že subjekty se budou v právních vztazích chovat odpovědně a obezřetně. Předpokládá se například, že pokud někdo po 1. lednu 2014 přijme funkci člena představenstva, uvědomuje si, jak odborně náročné to je a že na to fyzicky, mentálně i znalostně stačí. V případě, že udělá chybu nebo něco zanedbá, nemůže se vymlouvat, že to nevěděl, nemohl vědět nebo není specialistou. Např. lze doporučit takový postup, že pokud bude obchodník uzavírat obchod s čerstvě zapsanou s.r.o., jejíž kapitál je 1 Kč, prověří si její finanční situaci a není-li přesvědčen o její dostatečné solventnosti, případně si nechá zaplatit předem a pak teprve dodá své zboží apod.

Pokud členové orgánů jednali loajálně, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, nebudou odpovědní za případné negativní dopady svých rozhodnutí. Nová právní úprava zohledňuje skutečnost, že jistá míra rizika je v podnikání běžná, ne-li žádoucí. Zmírnění standardu péče je však na druhé straně kompenzováno zpřísněním sankcí v případě, že člen orgánu přivede společnost do úpadku. Nejen, že může být na následující tři roky vyloučen z možnosti vykonávat obdobnou funkci, ale může ho stihnout také povinnost vydat veškerý prospěch získaný od společnosti za poslední dva roky.

Zákon o obchodních korporacích dále výslovně stanoví, že ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s těmi ustanoveními zákona, od kterých není možné se odchýlit, se ruší dnem 1. ledna 2014. Počínaje tímto dnem pak mají společnosti šestiměsíční lhůtu k tomu, aby přizpůsobily své společenské smlouvy nové právní úpravě. Pokud tak neučiní, hrozí jim v krajním případě až riziko jejich zrušení rozhodnutím soudu.

Podíl na s. r. o. bude nově možno vtělit do cenného papíru, který ponese označení kmenový list. Bude také možné vyplácet zálohy na podíl na zisku, to bylo dosud zakázáno.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít