TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je jednou z forem obchodních korporací, jež jsou definovány zákonem 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Podle tohoto zákona jsou obchodními korporacemi obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a družstva. Společnostmi pak jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen „osobní společnost“), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále jen „kapitálová společnost“) a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

Obchodní korporace obecně a tedy samozřejmě také společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou.

Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Firma obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, popřípadě zkratku „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“.

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným je dokument, který obsahuje zejména údaje o firmě společnosti, o předmětu podnikání nebo činnosti zakládané společnosti, určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, výši základního kapitálu a počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. Dále společenská smlouva specifikuje vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění, uvádí údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou, určení správce vkladů a d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

Společenská smlouva může být měněna dohodou všech společníků; pro tuto dohodu se vyžaduje veřejná listina. Stanoví-li tak společenská smlouva, může být měněna i rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna společenské smlouvy, nahrazuje rozhodnutí o změně společenské smlouvy. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít