TEL.: +420 222 315 255

E-mail: info@profisidla.cz

Přehlášení sídla společnosti

Sídlo společnosti je adresa, kterou má každá společnost uvedenou v obchodním rejstříku. Je to povinný údaj a bez něj nelze společnost do obchodního rejstříku zapsat. Sídlo společnosti je určeno při vzniku společnosti.

Pokud se během doby existence společnosti vyskytne potřeba sídlo společnosti změnit, je nutno to provést při dodržení určitých podmínek daných zákonem. Při přehlášení sídla společnosti z jedné obce do jiné v rámci České republiky je vždy nutno provést změnu v zápisu v obchodním rejstříku, aby údaje o společnosti v něm obsažené souhlasily se skutečností.

Občanský zákoník v části, která se zabývá právnickými osobami, stanoví podmínky, za kterých je možno provést přehlášení sídla společnosti do nebo ze zahraničí:

§§ 138-143 – Přemístění sídla právnické osoby:

Právnická osoba se sídlem v zahraničí může přemístit sídlo na území České republiky, pokud to připouští právní řád státu, ve kterém má právnická osoba sídlo. Nesmí však jít o právnickou osobu, jejíž účel je porušení práva nebo dosažení cíle nezákonným způsobem. Právnická osoba, která hodlá přemístit své sídlo na území ČR, přiloží k návrhu na zápis do příslušného veřejného rejstříku rozhodnutí o tom, jakou právní formu české právnické osoby zvolila, a zakladatelské právní jednání vyžadované českým právním řádem pro tuto formu právnické osoby. Právní poměry právnické osoby po přemístění sídla do ČR se pak řídí českým právním řádem.

Právnická osoba, která má sídlo v České republice, může přemístit své sídlo do zahraničí, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a pokud to připouští právní řád státu, do něhož má být sídlo právnické osoby přemístěno. Tento svůj záměr je každá právnická osoba povinna zveřejnit alespoň tři měsíce přede dnem předpokládaného přemístění sídla.

Přemístění sídla je pak účinné ode dne zápisu jeho adresy do příslušného veřejného rejstříku, v případě českých společností tedy zápisem do obchodního rejstříku ČR, v případě zahraničních společností zápisem do příslušného registru firem dané země.
Stejné paragrafy se uplatní také při stěhování poboček společností.

ARSYLINE 2024
Varování

Zavřít